BMI Calculator
คำนวณหาดัชนีมวลกาย

BMI คืออะไร?

BMI ย่อมาจาก Body Mass Index โดยคำนวณจาก 2 ปัจจัย คือ น้ำหนัก และ ส่วนสูง แต่ BMI ไม่สามารถ วัดปริมาณไขมัน หรือ กล้ามเนื้อในร่างกายได้ จึงใช้ได้คร่าวๆในการประเมิณน้ำหนักที่เหมาะสม ให้สมส่วนตามความสูง ค่าของ BMI จึงเป็นตัวชี้มวลร่างกายได้คร่าว ถึงความพอดี ความอ้วน ความผอม จากการประเมิณของน้ำหนัก และ ส่วนสูง

ค่า BMI สัดส่วน
น้อยกว่า 18.5 ผอมเกินไป
18.5 - 22.9 น้ำหนักปกติ
23 - 24.9 น้ำหนักเกิน
25 - 29.9 อ้วน
มากกว่า 30 อ้วนมาก